Katedra Pedagogiki Rodziny KUL oraz Fundacja Centrum Opieki nad Rodziną „COR” zapraszają do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Rodzina w teorii i praktyce pedagogicznej W 20-tą rocznicę utworzenia Katedry Pedagogiki Rodziny w Instytucie Pedagogiki KUL Lublin, 14 marca 2017 r.

W pedagogice refleksja nad rodziną ma bogatą tradycję wykraczającą poza subdyscyplinarne granice. Namysł nad problematyką wychowania w rodzinie uwzględnia bowiem wymiar horyzontalny – „problematyka rodzinna” przebiega niejako w poprzek subdyscyplin pedagogicznych oraz uwzględnia wymiar wertykalny, co oznacza ujęcie perspektywy czasowej w analizach nad tworzeniem wiedzy o rodzinie, w identyfikacji i zmienności problemów badawczych oraz w praktycznych rozwiązaniach. To obszar badań bogaty w treści i wieloaspektowy.

Okazją do zorganizowania konferencji jest przypadające w roku akademickim 2016/2017 dwudziestolecie istnienia Katedry Pedagogiki Rodziny w strukturach Wydziału Nauk Społecznych KUL i z tego powodu, jak sugeruje tytuł konferencji, chcemy utrzymać zróżnicowany i wieloaspektowy charakter pedagogicznego namysłu nad wychowaniem w rodzinie. Celem konferencji jest podjęcie dyskusji nad wychowaniem w rodzinie w perspektywie pedagogicznej z uwzględnieniem etapów życia rodzinnego i funkcjonowania człowieka w różnych rolach rodzinnych. Jubileusz Katedry będzie zatem okazją do przedstawienia obszarów Państwa zainteresowań i działalności naukowo-badawczej, podzielenia się rezultatami własnych badań, prowadzonych analiz i syntetycznych ujęć na temat wychowania w rodzinie, także okazją do integracji środowiska badaczy podejmujących pedagogiczną problematykę wychowania w rodzinie oraz do postawienia pytań o pedagogikę rodziny jako subdyscyplinę i przedmiot uniwersyteckich programów kształcenia.

Opłata konferencyjna

– uczestnictwo czynne* – 270 zł – pracownik, 150 zł – doktorant

– uczestnictwo bierne** – 70 zł

* Opłata za uczestnictwo czynne obejmuje: materiały konferencyjne, publikację (po uzyskaniu pozytywnej

recenzji), przerwy kawowe, obiad.

* * Opłata za uczestnictwo bierne obejmuje: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad.

Wstęp na obrady jest wolny.

Opłatę konferencyjną prosimy przesłać na konto Fundacji Centrum Opieki nad Rodziną „COR”

nr 24 1600 1446 1841 6327 2000 0001 z dopiskiem „Opłata konferencyjna – Pedagogika Rodziny”.

Kartę zgłoszenia oraz tekst do publikacji prosimy przesłać na adres:

pedagogika.rodziny2017@gmail.com

Ważne terminy

do 28.02.2017 – przesłanie zgłoszenia i wniesienie opłaty konferencyjnej

do 07.03.2017 – ogłoszenie programu

do 31.03.2017 – przesłanie tekstu do publikacji

Kontakt z sekretariatem

mgr Magdalena Leśniak tel. 665 446 575

mgr Patrycja Leśniak tel. 721 278 555

e-mail pedagogika.rodziny2017@gmail.com