Ogólnopolska Konferencja Naukowa

pt. Rodzina w teorii i praktyce pedagogicznej

W 20-tą rocznicę utworzenia Katedry Pedagogiki Rodziny

w Instytucie Pedagogiki KUL

Lublin, 14 marca 2017 r.

Wydarzenie zapowiada współorganizatorka konferencji, doktorantka KUL, Monika Klimek.

PROGRAM KONFERENCJI

8.15 – Rejestracja uczestników (Instytut Pedagogiki KUL ul. Droga Męczenników Majdanka 70)

9.00 – Powitanie uczestników i otwarcie konferencji (sala M-109)

Prof. dr hab. Iwona Niewiadomska, Prorektor ds. Kształcenia KUL

Ks. prof. dr hab. Stanisław Fel, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL

Ks. prof. zw. dr hab. Marian Nowak, Dyrektor Instytutu Pedagogiki KUL

OBRADY PLENARNE

PEDAGOGIKA RODZINY WOBEC WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ

SESJA I

Przewodniczy Ks. prof. zw. dr hab. Marian Nowak

(godz. 9.30-11.15, sala M-109)

Prof. KA, dr hab. Teresa Olearczyk, Wychowanie w rodzinie jako przedmiot pedagogicznej refleksji –

Wychowanie przez pryzmat „wizerunku” rodziny

Dr hab. Bogusław Bieszczad (UJ), O języku współczesnej pedagogiki rodziny

Prof. USWPS, dr hab. Jacek Kurzępa, Deficyt wzorca osobowego mężczyzny a zaburzenia roli ojca

Prof. UWM, dr hab. Ewa Kantowicz, Rodzina jako podmiot zainteresowań pedagogiki pracy socjalnej

Ks. prof. UR, dr hab. Janusz Miąso, Mediatyzacja człowieka, rodziny i społeczeństwa – strategiczne wyzwanie dla pedagogiki rodziny

Prof. ndzw. dr hab. Mariusz Zbigniew Jędrzejko (ChAT), Rodzina z problemem uzależnień – nowe wyzwania profilaktyki i wsparcia społecznego

11.15 – 12.00 Przerwa kawowa

SESJA II

Przewodniczy Ks. prof. dr hab. Janusz Miąso

(godz. 12.00-14.00, sala M-109)

Prof. zw. dr hab. Jadwiga Izdebska (UWB), Nowe oblicze wspólnoty rodzinnej w kontekście zachodzących zmian

społeczno-kulturowych

Prof. UWM, dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, Demokratyzacja relacji małżeńskich i rodzicielskich

we współczesnych rodzinach

Prof. zw. dr hab. Bożena Matyjas (UJK), Dzieciństwo w rodzinie rozwiedzionej. Formy wsparcia

psychologiczno-pedagogicznego rodzin po rozwodzie

Prof. UW, dr hab. Andrzej Ładyżyński, Terapia jako forma pomocy rodzinie w powrocie do równowagi

Ks. prof. zw. dr hab. Jan Śledzianowski (UJK i WSD), Rodzeństwo to więcej niż 500+

Ks. prof. zw. dr hab. Marian Nowak (KUL), Pedagogika rodziny i wychowanie w rodzinie w świetle

posynodalnej adhortacji apostolskiej „Amoris Laetitia”

Dyskusja

14.00 – 14.15 Prezentacja sesji plakatowej

14.15 – 15.00 Przerwa obiadowa

SESJA III

OBRADY W SEKCJACH

(godz. 15.00-17.00)

Sekcja 1. Rodzina w kontekście historycznym i współczesnym (sala M- 109)

Przewodniczy Prof. dr hab. Aneta Bołdyrew, Prof. dr hab. Grzegorz Grzybek,

Dr Magdalena Parzyszek

Dr hab. Barbara Kiereś (KUL), Filozoficzna myśl Arystotelesa podstawą realistycznej teorii rodziny

Prof. UR, dr hab. Grzegorz Grzybek, Metoda normatywno-konstrukcyjna w badaniu aspektów dotyczących rodziny

Dr hab. Aneta Bołdyrew (UŁ), Wychowanie i socjalizacja dzieci i młodzieży w łódzkich rodzinach robotniczych w okresie II Rzeczypospolitej. Ciągłość i przemiany

Dr Renata Doniec (UJ), Kondycja wychowawcza rodziny w czasach socjalizmu realnego – konteksty życia i zasoby

Prof. nadzw. dr hab. Wojciech Sroczyński (UPH), Obraz rodziny polskiej w świetle wniosków z badań nad rodziną siedlecką

Dr Edyta Zawadzka (APS), Współczesne uzasadnienia celów wychowania rodzinnego – refleksja teoretyczno- empiryczna

Dr Ewa Rojewska (USZ), Rodzina o personalistycznej orientacji wychowawczej jako istotne środowisko

wychowania seksualnego młodzieży

Dr Magdalena Parzyszek (KUL), Rodzina w zmieniającej się rzeczywistości społeczno – kulturowej

Mgr Dorota Zagrodnik (KUL), Wychowanie w rodzinie współczesnej w świetle badań własnych

Mgr Magdalena Gajderowicz (KUL), Pedagogika zza drutów. Elementy wychowania w grypsach więźniów obozu koncentracyjnego na Majdanku

Dr Anna Krasnodębska (UO), Migracja a rodzina. Problemy rodzin migracyjnych

Sekcja 2. Pedagogika rodzicielstwa (sala M-137)

Przewodniczący Prof. zw. dr hab. Bożena Matyjas, Prof. dr hab. Mirosław Kowalski, Mgr Marta Samorańska

Prof. UZ, dr hab. Mirosław Kowalski, Istota i zakres odpowiedzialności współczesnych rodziców (w aspekcie analizy wypowiedzi ich dzieci)

Dr Martyna Kawińska (UKSW), Rodzicielstwo w warunkach nowoczesności. Teoria i praktyka

Prof. zw. dr hab. Stanisława Steuden (KUL), Ks. dr Paweł Brudek (KUL), Rola mądrości osób starszych

w procesie kształtowania dojrzałej osobowości z perspektywy teorii gerotranscendencj i Larsa Tornstama.

Doniesienia z badań

Mgr inż. Ryszard Kusiak (Fundacja Dzieci i Ojców im. św. Jana Bosko), Więzi rodzinne wobec alienacji

rodzicielskiej

Dr Monika Gromadzka (UW), Nikt nie mówił, że będzie łatwo, ale… Jak młodzi rodzice negocjują treść etosu rodzinnego

Mgr Bożena Miernik (KUL), Więź emocjonalna rodziców z dzieckiem prenatalnym jako pierwszy etap

wychowania w rodzinie

Dr Anna Śniegulska (UR), Wychowawcza rola matki w spostrzeżeniach dorosłych córek

Mgr Marta Samorańska (KUL), Przeciążenie zawodowe nauczycielek a konflikt ról

Mgr Karolina Ludwikowska (KUL), Samotne rodzicielstwo w sytuacji zaginięcia współmałżonka

Dr Urszula Tokarska (WSNS), Podnoszenie poziomu wiedzy pedagogicznej rodziców dotyczący celów i zasad wychowawczych dziecka w rodzinie (w świetle badań)

Dr Anna Błasiak (Akademia Ignatianum), Nowy wymiar rodzicielstwa – wybrane aspekty

Sekcja 3. Rodzina przestrzenią rozwoju dzieci i młodzieży (sala M-103)

Przewodniczy Prof. zw. dr hab. Krystyna Chałas, Prof. dr hab. Edward Nycz, Mgr Patrycja Leśniak

Prof. zw. dr hab. Krystyna Chałas (KUL), Rodzina przestrzenią radości i cierpienia młodzieży

Prof. UO, dr hab. Edward Nycz, Młodzież a międzypokoleniowy przekaz statusów i wartości – refleksja badacza

Dr Anna Lendzion (Akademia Polonijna w Częstochowie), Dziedzictwo kulturowe przekazywane pokoleniowo w rodzinie, w poglądach i doświadczeniach studiującej młodzieży

Dr Aleksandra Pyrzyk-Kuta (US), „Nie możesz pozwolić, abym upadła!” – cierpienie, sprzeciw i wołanie

młodzieży o pomoc w twórczości literackiej. Aspekty diagnostyczne i terapeutyczne

Dr Izabela Kiełtyk- Zaborowska (UJK Piotrków Trybunalski), (Nie)zaburzone relacje rodzic – dziecko, czyli jak rozmawiać z nastolatkiem

Dr Marta Buk-Cegiełka (KUL), Dziecko w wieku wczesnoszkolnym wobec wartości rodziny

Ks. dr Paweł Brudek (KUL), Dziadkowie w akcji. Znaczenie dziadków w procesie wspierania rozwoju dziecka w prenatalnym okresie życia. Perspektywa teorii gerotranscendencj i Larsa Tornstama

Dr Stanisława Włoch (UO), Rodzina- znaczące środowisko wychowawcze w okresie dzieciństwa

Dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak (KUL), Profil rodziny ucznia z wysokimi osiągnięciami szkolnymi

Mgr Justyna Sala-Suszyńska (UMCS), Znaczenie rodziców w edukacji dziecka

Dr Beata Sufa (UP), Mgr Maria Janas (UP), Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dziecka w rodzinie

Mgr Bernadeta Kosztyła (Dyrektor Publicznego Przedszkola w Krakowie), Wspieranie rodziny w edukacji

muzyczno-ruchowej dziecka

Sekcja 4. Religijny wymiar wychowania w rodzinie (sala M-25)

Przewodniczy Prof. dr hab. Lidia Marszałek, Ks. prof. dr hab. Stanisław Chrobak, Mgr Katarzyna Hryszan

Prof. UKSW, dr hab. Stanisław Chrobak, Przebaczenie i zaufanie w komunii rodzinnej. Uwagi na tle

Amoris Laetitia

Prof. Pedagogium WSNS, dr hab. Lidia Marszałek, Wychowanie moralne dziecka w rodzinie

Prof. KUL, dr hab. Alina Rynio, Znaczenie rodziny w chrześcijańskim wychowaniu dzieci i młodzieży

w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński (KUL), Wychowanie religijne w rodzinie w kontekście współczesnych przemian społeczno-kulturowych

Mgr Paulina Biegaj (UJ), Nieposłuszeństwo dziecka wobec rodziców a papieski postulat miłości i czułości jako szansa przezwyciężenia wychowawczego kryzysu

Mgr lic. Andrei Ahapau (KUL), Specyfika wychowania w rodzinie muzułmańskiej w świetle wybranej literatury

Mgr Agnieszka Kaźmierczak (UMCS), Znaczenie rytuałów świątecznych we współczesnej rodzinie

Mgr Iryna Ahapava (KUL), Czas wolny w myśli katolickiej w świetle wybranej literatury

Mgr Karolina Siwek (KUL), Przygotowanie do małżeństwa i rodziny w świetle współczesnych transformacji.

Na podstawie adhortacji papieża Franciszka „Amoris Laetitia”

Mgr Ewa Łaskarzewska (KUL), Rodzina wielodzietna w mediach społecznościowych jako realizacja apeli

papieży zawartych w Orędziach na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

Mgr Katarzyna Hryszan (KUL), Dziecko z autyzmem w rodzinie. Kontekst wychowania religijnego

Sekcja 5. (Nie)zagrożone relacje interpersonalne w rodzinie (sala M-4)

Przewodniczy Prof. dr hab. Agata Popławska, Prof. dr hab. Józef Szopiński, Mgr Emilia Mulawa

Prof. UJ, dr hab. Krystyna Ablewicz, Rodzina i człowiek – komunikacja interpersonalna w perspektywie

Virginii Satir

Dr Ewa Dybowska (Akademia Ignatianum), System rodzinny według Stephena R. Coveya. Inspiracje dla

wychowania we współczesnej rodzinie

Dr Zbigniew Chodkowski (UR), Czynniki wspomagające rozwój rodziny

Dr Sabina Lucyna Zalewska (UKSW), Samotność i osamotnienie w małżeństwie. Narracje biograficzne

i doświadczenia małżonków

Prof. nadzw. dr hab. Józef Szopiński (Wyższa Szkoła Humanitas), Zranienia w rodzinie kompleks Elektry

Prof. NWSP, dr hab. Agata Popławska, Rodzina wobec zagrożeń cyberprzestrzeni

Dr Sylwester Bębas (UP), Rodzina w sytuacji problemów i zagrożeń świata wirtualnego

Mgr Ewa Domarecka (UMCS), Rodzina wobec uzależnienia seniora od alkoholu – studium przypadku

Mgr Monika Sabaj (KUL), Molestowanie moralne w małżeństwie

Mgr Emilia Mulawa (KUL), Samobójcza śmierć rodzica w narracjach dorosłych dzieci – perspektywa

pedagogiczna

Mgr Łukasz Mrózek (UPJP2), Samobójstwo refleksją rodzinną

Sekcja 6. Rodzina wobec problemów (sala M-26)

Przewodniczy, Prof. dr hab. Teresa Olearczyk, Prof. dr hab. Andrzej Sowiński, Mgr Magdalena Woźniak

Prof. KUL, dr hab. Dorota Kornas-Biela, Mgr Ewa Nizio (KUL), Niepłodność jako źródło stresu

w małżeństwie i rodzinie oraz sposoby radzenia sobie z nim

Ks. mgr Jarosław Czapliński (KUL), Adopcja – początek czy koniec trudności i problemów osób bezdzietnych?

Dr Agnieszka Bochniarz (UMCS), Samoocena rodziców z niepełnosprawnością ruchową

Dr Ewa Dziewońska (Akademia Ignatianum), Wybrane formy pracy terapeutycznej z rodziną z dzieckiem

niepełnosprawnym. Z doświadczeń zawodowych terapeuty rodzinnego

Mgr Katarzyna Ewa Sowa, Niepełna sprawność dziecka – problem, a może powołanie

Dr Izabela Gątarek (UKSW), Nauczanie domowe w kontekście choroby przewlekłej dziecka

Mgr Agnieszka Siedliska (SP ZOZ Puławy), Aktywność wychowawcza środowiska rodzinnego w sytuacji

choroby dziecka na przykładzie badań dzieci w szkole przyszpitalnej w Puławach

Mgr Magdalena Woźniak (KUL), Praca z rodziną dziecka z autyzmem na przykładzie praktyki pedagogicznej

Dr Krzysztof Zajdel (UZ), Problemy rodziny dotyczące aspektów związanych z eutanazją

Mgr Joanna Kata (UMCS), Psychospołeczne przejawy kryzysu współczesnej rodziny

Sekcja 7. Rodzina w problematyce resocjalizacyjnej (sala M-5)

Przewodniczy Prof. dr hab. Beata Maria Nowak, Prof. dr hab. Tadeusz Sakowicz, Mgr Monika Klimek

Prof. UJK, dr hab. Tadeusz Sakowicz, Potęga sakramentalnego wymiaru rodziny w dobie totalnego

jej zagrożenia

Dr hab. Beata Maria Nowak (Pedagogium WSNS), Rodzina pochodzenia w narracji recydywistów

penitencjarnych

Mgr Małgorzata Grabowska (KUL), Retrospektywna ocena postaw rodzicielskich przez kobiety niedostosowane społecznie. Raport z badań własnych

Dr Mirosława Gawęcka (UJK), Kryterium agatoniczne w rozpoznawaniu profilu rodzin wiktymologicznych w pracy kuratora rodzinnego

Mgr Angelika Sikorska (UŁ), Dezorganizacja życia rodzinnego w sytuacji uwięzienia rodzica

Dr Ewa Kopeć (UW im. MSC), Formy pomocy rodzinie zagrożonej w działaniach kuratora społecznego

Mgr Małgorzata Osińska (UMCS), Znaczenie rodziny w pracy resocjalizacyjnej ze skazanym. Czynnik ryzyka czy zasób?

Mgr Gabriela Matczak (UŁ), Znaczenie rodziny w pracy z wychowankiem młodzieżowego ośrodka

wychowawczego o charakterze resocjalizacyjno – rewalidacyjnym

Mgr Magdalena Połom (KUL), Więzi pozabezpieczne – konsekwencje dla rozwoju dziecka

Mgr Aleksandra Majsterek (KUL), (Nie) Zagrożona młodzież – wpływ nowoczesnych urządzeń medialnych

na życie adolescentów, funkcjonujących we współczesnej rodzinie w czasie przemian społecznokulturowych

Sekcja 8. Współpraca z rodziną i wsparcie rodziny (sala M-123)

Przewodniczy Prof. dr hab. Bogusław Bieszczad, Prof. dr hab. Andrzej Ładyżyński, Mgr Magdalena Leśniak

Ks. prof. KUL, dr hab. Adam Maj, Partnerstwo aksjologiczne rodziny i szkoły

Dr Łucja Reczek-Zymróz (PWSZ), Opieka – płaszczyzna współpracy rodziny i szkoły podstawowej –

na przykładzie badań przeprowadzonych na terenie powiatu tarnowskiego (Polska) oraz Egeru i Ózd (Węgry)

Dr Magda Urbańska (UR), Mediacje jako forma wsparcia rodziny – na przykładzie mediacji w rodzinach

dwunarodowych

Dr Paulina Forma (UJK), Rodzina z przemocą jako odbiorca działań pomocowych (w świetle badań własnych i doświadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej)

Dr Katarzyna Braun (KUL), Wolontariat jedną z form wsparcia rodziny dysfunkcjonalnej

Dr Karolina Mirosław (KUL), Rodzina w trosce pracownika socjalnego

Mgr Ewelina Okrutna (KUL), Praca socjalna jako forma wspomagania rodziny w sytuacji trudnej

Mgr Małgorzata Szczeszek (KUL), Wspieranie rodziny w opiece nad osobą starszą na przykładzie Dziennego

Oddziału Psychogeriatrycznego w Lublinie

Mgr Dorota Dolata (SP Chomęcice), Dorosłe Dziecko Alkoholika na terapii grupowej- studia przypadków

Mgr Michał Kotala (KUL), Zastosowanie gier planszowych w profilaktyce i terapii uzależnień dzieci i młodzieży

Dr hab. Danuta Opozda (KUL), Rola pedagoga w wspieraniu rodziny z perspektywy paradygmatu terapii rodzin

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

(17.15 – 17.50, sala M-109)

Prowadzi Dr hab. Barbara Kiereś, Dr Magdalena Parzyszek

  •  Sprawozdania z sekcji tematycznych
  •  Ogłoszenie wyników konkursu na najlepszy plakat
  •  Wystąpienie Prezesa Fundacji Centrum Opieki nad Rodziną „COR” – Mgr Emilia Mulawa
  •  Podsumowanie i zakończenie konferencji – Dr hab. Danuta Opozda

18.00 Kolacja

SESJA POSTEROWA

Prof. ndzw. dr hab. Mariusz Zbigniew Jędrzejko (ChAT), Rodzina z problemem uzależnień – nowe wyzwania

profilaktyki i wsparcia społecznego

Dr Barbara Cichy-Jasiocha (KUL), Techniki wychowawcze rodziców a nadzieja na sukces u młodzieży w okresie późnej adolescencji

Mgr Agnieszka Gronkowska (KUL), Rodzina a mass media czyli o sile wpływu mediów na funkcjonowanie rodziny

Mgr Aneta Fudali (KUL), Podejście skoncentrowane na poszukiwaniu rozwiązań w pracy z rodziną

Mgr Angelika Roczniak (KUL), Rodzina i jej przemiany w dobie mass mediów

Mgr Emilia Mulawa (KUL), Śmierć dziecka – cierpienie rodziny po stracie

Mgr Ewelina Okrutna (KUL), Instytucjonalne formy pomocy rodzinie

Mgr Justyna Marcinkowska (KUL), Rola matki w kształtowaniu tożsamości płciowej dziecka

Mgr Karolina Siwek (KUL), Pracownicy i Doktoranci Katedry Pedagogiki Rodziny KUL – publikacje książkowe

Mgr Magdalena Leśniak (KUL), Życie po rozwodzie. Problemy rodzin zrekonstruowanych

Mgr Magdalena Leśniak (KUL), Cele i kierunki badań nad rodziną w działalności naukowej Katedry

Pedagogiki Rodziny KUL

Mgr Marta Samorańska (KUL), Historia tworzenia pedagogicznej wiedzy o rodzinie w Katedrze Pedagogiki Rodziny KUL

Mgr Monika Klimek (KUL), Realizacja koncepcji odpowiedzialnego rodzicielstwa w wychowaniu w rodzinie

Mgr Natalia Kajka (KUL), Antyspołeczne oblicze traumy u dziecka

Mgr Natalia Osińska (KUL), Miejsce i rola osób starszych w rodzinie

Mgr Patrycja Leśniak (KUL), Wychowanie w rodzinie współczesnej w kontekście kultury indywidualizmu

Sesja studencka

Lic. Anna Suska (KUL), Rola ojca i matki w wychowaniu rodzinnym

Lic. Justyna Otłowska (KUL), Rola rodziny w kształtowaniu zdrowego trybu życia

Lic. Magdalena Natalia Mulak (KUL), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Blaski i cienie stosowania

metody 3i

Aneta Kowalczyk (KUL), Eurosieroctwo – nieuchronny skutek przemian

Ewelina Borkowska (KUL), Pomoc świadczona rodzinie przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

w Stoku Lackim

Kamil Grzywacz (KUL), Rodzina z dzieckiem z problemem uzależnienia od gier komputerowych

Klaudia Pikacz (KUL), Budowanie szczęścia małżeńskiego

Magdalena Czubacka (KUL), Wychowanie do rodzicielstwa

Małgorzata Karska (KUL), Rodzina jako miejsce rozwoju kobiety i mężczyzny

Monika Kamińska (KUL), Wychowanie religijne w ujęciu Ks. prof. Piotra Poręby

Paulina Królik (KUL), Współczesna rodzina wobec kryzysu wartości

Sandra Kamińska (KUL), Wsparcie rodziny po stracie bliskiego

Sylwia Jasińska (KUL), Współczesne modele macierzyństwa

Sylwia Marzec (KUL), Macierzyństwo – przygotowanie do roli rodzicielskiej

Wioletta Wójcik (KUL), Rodzina miejscem rozwoju talentów