1. Organizatorem konkursu jest Radio eR 87.9FM z siedzibą w Lublinie, ul. Jana Pawła II 11
 2. Regulamin dotyczy wszystkich konkursów organizowanych przez Radio eR na antenie, stronie www Organizatora i portalach społecznościowych Organizatora
 3. Konkursy są otwarte dla wszystkich z wyłączeniem pracowników i współpracowników Radia eR oraz ich najbliższych rodzin.
 4. Uczestnikiem konkursów może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w konkursach pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w konkursie.
 5. Zwycięzca dowolnego konkursu radiowego może ponownie przystąpić do kolejnego dowolnego konkursu dopiero po upływie 2 tygodni.
 6. Rozwiązania konkursów należy podawać telefonicznie (nr tel. 081 527 45 55)/ nadsyłać drogą SMS (nr tel. 694 45 11 02)/ pocztą elektroniczną (radio@radioer.pl, kultura@radioer.pl, reklama@radioer.pl)/ wiadomością na portalu społecznościowym/ pocztą tradycyjną (Radio eR, ul. Jana Pawła II 11, 20-535 Lublin) w zależności od specyfiki konkursu.
 7. W treści SMS-a/maila/listu tradycyjnego należy podać: odpowiedź, imię i nazwisko, telefon kontaktowy (w przypadku maila lub listu)
 8. Telefony i SMS-y z numerów zastrzeżonych nie biorą udziału w konkursach.
 9. Zabronione jest podawanie fałszywych lub nie swoich danych osobowych.
 10. W przypadku, gdy żaden uczestnik konkursu nie udzieli prawidłowej odpowiedzi, nagroda nie zostanie przyznana.

 11. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 12. Jeśli wartość pojedynczej nagrody lub łączna wartość zestawu nagród nie przekracza kwoty 760,00 zł brutto ustalonej na podstawie art.21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. Zmianami), nie podlegają one obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego; jeśli przekracza wartość 760,00 zł brutto – laureat zobowiązany jest przy odbiorze nagrody wpłacić do kasy Organizatora zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości otrzymanej nagrody (lub zestawu).
 13. Nagrody należy odebrać w siedzibie Radia eR od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. Nagród nie wysyłamy.
 14. Nagrody należy odebrać w ciągu 1 miesiąca od daty wygrania. Po tym terminie nagroda przechodzi na poczet kolejnych konkursów.
 15. Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
 17. Radio eR ma prawo w każdym momencie trwania konkursów wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego podjęło uzasadnione podejrzenie o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem. 


 18. Osoby biorące udział w konkursach wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz 833 z późn. zm.).
 19. Konkursy radiowe nie są „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).
 20. Radio eR jest uprawnione do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 21. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursów w Radiu eR, o ile nie został opublikowany szczegółowy regulamin konkretnego konkursu.
 22. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej www.radioer.pl.
 23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego