ZASADY PRZYZNAWANIA PATRONATU MEDIALNEGO RADIA eR 87,9 FM:

 1. Radio eR rozpatruje wnioski o patronat złożone na specjalnym formularzu lub w formie pisma z prośbą o patronat.
 2. Wniosek o patronat może być złożony osobiście w Dziale Marketingu Radia eR, drogą mailową, na adres: marketing@radioer.pl lub listownie, na adres Radio eR, ul. Jana Pawła II 11, 20-535 Lublin.
 3. Wniosek o patronat powinien zostać złożony najpóźniej na 10 dni roboczych przed planowanym wydarzeniem.
 4. O przyznaniu Patronatu wnioskodawca zostanie poinformowany drogą elektroniczną, na adres podany we wniosku lub w wyjątkowych przypadkach telefonicznie nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty wpływu wniosku. W wyjątkowych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany.
 5. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o Patronat wnioskodawca otrzyma pocztą elektroniczną logo Radia eR. Jeżeli wnioskodawca nie ma możliwości odebrania poczty elektronicznej zobowiązany jest zgłosić się osobiście do siedziby Radia eR z własnym nośnikiem elektronicznym umożliwiającym zapis elektroniczny logo Radia eR.
 7. Radio eR zastrzega sobie możliwość negatywnej odpowiedzi na wniosek o patronat medialny.
 8. Wniosek może nie zostać zaakceptowany jeżeli Organizatorzy wydarzenia nie spełniają oczekiwań, a także w przypadku gdy we wniosku zabraknie przekonującej argumentacji, co do wagi wydarzenia w regionie.
 9. Roll-up lub banner Radia eR należy odebrać przed wydarzeniem z siedziby Radia w godzinach: 8.00-16.00 w dni robocze i dostarczyć go z powrotem po zakończeniu wydarzenia. Aby nie blokować innych organizatorów chcących skorzystać z materiałów reklamowych Radia eR, prosimy o rezerwację telefoniczną lub mailową, na maximum trzy dni przed wydarzeniem którego Patronat dotyczy.
 10. Radio eR zastrzega sobie możliwość zaoferowania wsparcia medialnego zamiast objęcia patronatem wydarzenia. W przypadku naruszenia przez wnioskodawcę któregokolwiek z punktów procedury, Radio eR może zaprzestać promocji danego wydarzenia.
 11. Radio eR nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub nieścisłości w informacji dotyczącej danej imprezy, którą otrzyma od Organizatora.
  W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Marketingu Radia eR, tel. 081 527 55 90